ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 34
ΑΘΗΝΑ – 106 79 – ΤΗΛ. 2103616532, 2103617781

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Μ.Ε.

(εγκρίθηκε στην έκτακτη Γ.Σ. της Ε.Μ.Ε. την 9-06-1981)

Ι. ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ.
Άρθρο 1. Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 1
του καταστατικού της Ε.Μ.Ε. την ίδρυση παραρτημάτων της Εταιρείας σε πόλεις που
είναι έδρες Εκπαιδευτικής ή Επιστημονικής δραστηριότητας και διαμένουν 20
τουλάχιστον αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Μ.Ε. Ο τρόπος ίδρυσης, οργάνωσης και
λειτουργίας παραρτημάτων καθορίζεται από τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 2. Την ίδρυση του παραρτήματος μπορούν να ζητήσουν από το Δ.Σ.
της Ε.Μ.Ε. , με αίτησή τους, 20 μέλη της Εταιρείας, που διαμένουν στην περιφέρεια
του παραρτήματος, που πρόκειται να ιδρυθεί..
Αν το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. δεν εγκρίνει την ίδρυση, οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στην
Πρώτη Τακτική Συνέλευση, που θα κρίνει τελεσίδικα. Προς το σκοπό αυτό
απευθύνουν αίτηση προς ο Δ.Σ. που εγγράφει το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη της
Συνέλευσης αυτής.
Άρθρο 3. Τα όρια της περιφέρειας του παραρτήματος συμπίπτουν με τα όρια
της περιφέρειας του αντίστοιχου νομού ή της Ανώτερης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.
Σαν έδρα του παραρτήματος ορίζεται η πρωτεύουσα του Νομού.
Άρθρο 4. Κάθε παράρτημα έχει δική του σφραγίδα που περιφερειακά
αναγράφει την φράση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»
συμπληρωμένη με την ειδικότερη ονομασία του παραρτήματος.
Άρθρο 5. Σκοπός των παραρτημάτων είναι η προώθηση των σκοπών της
Ε.Μ.Ε. όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του καταστατικού της, σε συνδυασμό με το
άρθρο 3. Στο πλαίσιο αυτό το παράρτημα είναι αλληλέγγυο του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. στην
προσπάθειά του να υλοποιήσει τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Ακόμη
παρακολουθεί τα τοπικά επαγγελματικά ζητήματα των μελών του, αναπτύσσει
δραστηριότητα για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του καθώς επίσης και με το
Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. καθώς και με τα άλλα παραρτήματα. Τα παραρτήματα μεριμνούν για
την αξιοποίηση των πνευματικών δυνατοτήτων της περιφέρειάς τους και
ενδιαφέρονται σταθερά για την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και γενικά της
επιστημονικής και μορφωτικής στάθμης των μελών τους υποβοηθώντας έτσι το έργο
της εταιρείας.

ΙΙ. ΜΕΛΗ.
Άρθρο 6. Μέλη του παραρτήματος θεωρούνται τα αντεπιστέλλοντα μέλη της
Ε.Μ.Ε. που διαμένουν στην περιφέρεια αυτού. Στις δραστηριότητες του
παραρτήματος προσκαλούνται και παίρνουν μέρος και τα έκτακτα ή πάρεδρα μέλη
της Ε.Μ.Ε., που κατοικούν στη περιφέρεια του παραρτήματος. Τα μέλη αυτά, ενώ
έχουν το δικαίωμα του λόγου στις συνελεύσεις, συσκέψεις, σεμινάρια κ.λ.π. του
παραρτήματος, δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Άρθρο 7. Η Δ. Ε. του παραρτήματος μπορεί να εγκρίνει την εγγραφή νέων
μελών της Ε.Μ.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 5,6,7,8,9 και το 10 του καταστατικού της
Ε.Μ.Ε.. Η εγγραφή των νέων μελών θεωρείται οριστική μετά την έγκρισή της και από
το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε όπως ορίζει το άρθρο 5 του καταστατικού προς το οποίο
υποβάλλονται κάθε μήνα οι αιτήσεις των νέων μελών του παραρτήματος.
Άρθρο 8. Μέλη του παραρτήματος που αλλάζουν τόπο κατοικίας παύουν να
είναι μέλη του αν ο τόπος της νέας κατοικίας τους είναι έξω από τα όρια του
παραρτήματος. Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην Δ.Ε. του
παραρτήματος κάθε μεταβολή της κατοικίας του το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες.

ΙΙΙ ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 9. Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. μπορεί να ενισχύει οικονομικά τα παραρτήματα,
για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Το ύψος κάθε ενίσχυσης καθορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 10. Στους οικονομικούς πόρους του παραρτήματος περιλαμβάνονται
και η απόδοση από το ταμείο της Ε.Μ.Ε. του 20% των ακαθαρίστων εισπράξεων από
τις εκδόσεις της Ε.Μ.Ε. που διαθέτονται στη περιφέρεια του παραρτήματος, όταν οι
παραγγελίες γίνονται ατομικά από τα μέλη στην Ε.Μ.Ε. ή το 25% όταν οι
παραγγελίες γίνονται συγκεντρωτικά απ’ το παράρτημα στην Ε.Μ.Ε./ και το 50% των
ετησίων συνδρομών και δικαιωμάτων εγγραφής των μελών του παραρτήματος. Το
παράρτημα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του διανέμει το περιοδικό στην περιοχή
του, κάνει συγκεντρωτική παραγγελία, αθροίζοντας όλες τις παραγγελίες της
περιοχής του και αναλαμβάνει την παρακολούθηση ενός τομέα του περιοδικού σε
συνεργασία με την συντακτική του επιτροπή.
Άρθρο 11. Η Δ.Ε. του παραρτήματος αποφασίζει την καταβολή σ’ αυτό από
τα μέλη του έκτακτης εισφοράς που δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό της ετήσιας
συνδρομής των μελών της Ε.Μ.Ε.

IV. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 12. (α) Το παράρτημα διοικείται από 7 μελή Διοικούσα Επιτροπή
(Δ.Ε.) που εκλέγεται απ’ τα μέλη του παραρτήματος με τρόπο που ορίζεται στο κεφ.
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ αυτού του κανονισμού.
(β) Σαν μέλη της Δ.Ε. μπορούν να εκλέγουν μέλη του παραρτήματος,
ταμιακώς τακτοποιημένα με πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
(γ) Η Δ.Ε. αποτελείται απ’ τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό
Γραμματέα, τον Ειδικό γραμματέα, τον Ταμία, τον Υπεύθυνο Βιβλιοθήκης και ένα
σύμβουλο.

Άρθρο 13. (α) Η θητεία της Δ.Ε. είναι ετήσια. Η Δ.Ε. οφείλει το τρίμηνο
Σεπτεμβρίου- Νοεμβρίου του επόμενου έτους της εκλογής της θα ορίσει την Τακτική
Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος στην οποία θα λογοδοτήσει και να προκηρύξει
αρχαιρεσίες.
(β) Σε περίπτωση θανάτου ή παραιτήσεως ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο
αποχώρησης μελών της Δ.Ε. ο πρόεδρος καλεί κατά σειρά επιτυχίας ισάριθμα
αναπληρωματικά μέλη να καταλάβουν τις θέσεις που έμειναν κενές. Σε περίπτωση
ταυτόχρονης παραίτησης 4 μελών της Δ.Ε. δεν μπορεί να κάνει αναπλήρωση, αλλά
αμέσως προκηρύσσονται απ’ τα υπόλοιπα μέλη της Δ.Ε.. και διενεργούνται νέες
αρχαιρεσίες, σε χρονικό διάστημα ενός μηνός. Σε περίπτωση άρνησης ή
αποδειγμένης κωλυσιεργίας παρεμβαίνει το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. και συγκαλεί Γενική
Συνέλευση των μελών του παραρτήματος.
(γ) Τα μέλη της Δ.Ε. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στο παράρτημα και
την Ε.Μ.Ε. μπορούν δε να Ανακληθούν μόνο από Έκτατη Γενική Συνέλευση των
μελών του παραρτήματος. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται γι’ αυτό το λόγο
με αίτηση του 1/10 τουλάχιστον και οπωσδήποτε όχι λιγότερων από 20 ταμειακά
τακτοποιημένων μελών του παραρτήματος προς την Δ.Ε.
Άρθρο 14. Η Δ.Ε. συγκροτείται σε σώμα μέσα σε 10 μέρες από τις
αρχαιρεσίες με διαδικασία ανάλογη του άρθρου 17 παράγραφος 2 του καταστατικού
της Ε.Μ.Ε.
Άρθρο 15. (α) Η Δ.Ε. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα έπειτα από
πρόσκληση του Προέδρου που καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έκτακτα
δε όταν παρουσιαστεί ανάγκη. Η πρόκληση πρέπει να στέλνεται στα μέλη της Δ.Ε.
τουλάχιστον 3 μέρες πριν να συγκληθεί και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα
στοιχεία των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν. Στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.
μπορούν να παίρνουν μέρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.
(β) Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Δ.Ε.. όταν ζητηθεί
από 3 τουλάχιστον μέλη της με γραπτή αίτηση, όπου πρέπει να αναφέρονται τα
θέματα που θα συζητηθούν με σχετική θεμελίωση.
(γ) Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρευρίσκονται
περισσότερα από τα μισά μέλη.
(δ) Οι αποφάσεις της Δ.Ε. παίρνονται πάντοτε με πλειοψηφία των παρόντων
μελών, ειδικά αποφάσεις που αφορούν επένδυση διαθεσίμων πόρων του
παραρτήματος παίρνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 5 μελών.
(ε) Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών από
τον Πρόεδρο και τους Συμβούλους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση, αφού
διαβαστούν στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Κανείς Σύμβουλος δεν μπορεί να
αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που έλαβε μέρος. Αν αρνηθεί
σημειώνεται στο βιβλίο πρακτικών, εκπίπτει από το αξίωμα του με απόφαση του Δ.Σ.
και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 22 παράγρ. β για αντικατάστασή του.
(στ) Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. εκδίδει ο
Πρόεδρός του ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Άρθρο 16. Μέλος της Δ.Ε. που απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από τρεις
συνεχείς συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες είναι δυνατόν να εκπέσει από τη θέση του
με απόφαση της Δ.Ε. Μέλος της Δ.Ε. που απουσίασε από τις περισσότερες τακτικές
συνεδριάσεις ενός ημερολογιακού έτους εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του.
Μέλος της Δ.Ε., που εκπίπτει από την θέση του, αντικαθίσταται από τον πρώτο
αναπληρωματικό, σύμφωνα με το άρθρο 13. Αν ο σύμβουλος που αποχωρεί είχε στην
Δ.Ε. θέση με τίτλο, στην πρώτη συνεδρίαση της Δ.Ε. παρουσία του νέου μέλους
γίνεται εκλογή για την αναπλήρωση της θέσης.
Άρθρο 17. Η Δ.Ε. διοικεί υπεύθυνα το παράρτημα σύμφωνα με τους νόμους,
το καταστατικό της Ε.Μ.Ε και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την
εκπλήρωση των σκοπών του, εκτός από εκείνα που έχει αρμοδιότητα η Γ.Σ. της
Ε.Μ.Ε. ή Γ,Σ, του παραρτήματος ή το Δ.Σ, της Ε.Μ.Ε. σύμφωνα με το καταστατικό
της Ε.Μ.Ε.
Διαχειρίζεται τα οικονομικά του παραρτήματος, παίρνει όλα τα μέτρα που
συντελούν στην αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων ζητημάτων του
παραρτήματος, μισθώνει ή εκμισθώνει ακίνητα για της ανάγκες του παραρτήματος,
εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. του παραρτήματος ή των Γ.Σ. της Ε.Μ.Ε. εφαρμόζει
τον κανονισμό λειτουργίας του παραρτήματος και το καταστατικό της Ε.Μ.Ε., τηρεί
δε υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία που είναι κάθε στιγμή στην διάθεση του Δ.Σ.
της Ε.Μ.Ε.:
(α) Μητρώο μελών του παραρτήματος με αναγκαία στοιχεία.
(β) πρακτικών συνεδριάσεων της Δ.Ε. και συνελεύσεων των μελών.
(γ) Ταμείο, που καταχωρούνται τακτικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
(δ) Περιουσίας, που είναι καταγραμμένη με κάθε λεπτομέρεια όλη η κινητή
και ακίνητη περιουσία του παραρτήματος.
(ε) Βιβλίο πωλήσεως εκδόσεων.
Τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα πριν απ’ τη
χρήση τους με πρακτικό της Δ.Ε. που αναγράφεται στη πρώτη σελίδας τους.
Κάθε μέλος του παραρτήματος δικαιούται να γνωρίζει το περιεχόμενο των
παραπάνω βιβλίων.
Άρθρο 18. Μέλη της Δ.Ε. του παραρτήματος δεν γίνεται να παρέχουν με
αμοιβή εξαρτημένη εργασία στο παράρτημα ή να συνάπτουν με αυτό συμβάσεις που
συνεπάγονται στη λήψη αμοιβής για προσφορά κάθε φύσεως υπηρεσιών που εκφέρει
την επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή οποιαδήποτε άλλης
παροχής απέναντι στο παράρτημα.
Άρθρο 19 (α) Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. εκπροσωπεί το παράρτημα εξωδίκως και
ενώπιον των δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών αρχών σε όλες τις σχέσεις
και διαφορές του όπως και κατά την διαχείριση της περιουσίας του. Συγκαλεί,
προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. Δίνει τον λόγο σ’ αυτούς που τον
ζητούν κατά σειρά και τον αφαιρεί για την ομαλή διαδικασία της συνεδρίασης,
κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων της Δ.Ε. θέτει
τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Εκτελεί τις αποφάσεις της Δ.Ε. υπογράφει μαζί με τον
Γεν. Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα, τα πρακτικά της Δ.Ε., όπως επίσης
προσυπογράφει μαζί με τον Ταμία και τα εντάλματα πληρωμών.
(β) Ο Πρόεδρος με σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε. μπορεί να αναθέσει ορισμένα
από τα καθήκοντα του στον αντιπρόεδρο της Δ.Ε.
(γ) Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος,
αν κι’ αυτός κωλύεται ο κατά σειρά επιτυχίας (ψήφων) Πρώτος από τα παρόντα μέλη
της Δ.Ε.
Άρθρο 20. (α) Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάει τα αρχεία και
την σφραγίδα του παραρτήματος, εποπτεύει την τήρηση του Μητρώου των μελών του
παραρτήματος για τα οποία είναι υπεύθυνος απέναντι στη Δ.Ε. Συντάσσει τα
πρακτικά της Δ.Ε., διενεργεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του παραρτήματος
την οποία προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, επιβλέπει την τήρηση του
πρωτοκόλλου εισερχομένων εξερχόμενων εγγράφων από τον ειδικό, θέτει υπόψη του
Προέδρου τα εισερχόμενα έγγραφα με σκοπό την από κοινού λήψη απόφασης για
περαιτέρω ενέργειες. Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε
συνεδρίασης, όπου φροντίζει για την συγκέντρωση των στοιχείων για τα προς
συζήτηση θέματα, μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων της Δ.Ε.
(β) Συντάσσει τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δ.Ε. και τον υποβάλλει
προς έγκριση στη Δ.Ε. που το θέτει για συζήτηση και έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
(γ) Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στην
επιτροπή μέλος οριζόμενο από την Δ.Ε.
Άρθρο 21. Ο Ειδικός Γραμματέας επιμελείται την αλληλογραφία του
παραρτήματος. Τηρεί το πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει είναι υπεύθυνος για την
αποτελεσματικότερη οργάνωση των σχέσεων και επαφών με την Ε.Μ.Ε. και τα άλλα
παραρτήματά της, και προγραμματίζει τις εκδηλώσεις του παραρτήματος
(συγκεντρώσεις, συνεδριάσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, συνεντεύξεις,
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.α.).
Σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα συντονίζει τις οργανωτικές επαφές και
σχέσεις με τους αντιπροσώπους των σχολείων και με άλλες οργανώσεις.
Άρθρο 22. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία του
παραρτήματος και την υπόλοιπη κινητή και ακίνητη περιουσία του. Εισπράττει π’
ευθείας ο ίδιος ή δια μέσου άλλου μέλους του παραρτήματος ή δια μέσου υπαλλήλου
του παραρτήματος ειδικά εξουσιοδοτημένου από την Δ.Ε. Όλα τα χρηματικά ποσά
στέλνονται στο παράρτημα από μέρους των μελών του παραρτήματος ή που
διαθέτοντα για το παράρτημα από το Δημόσιο, Τράπεζες, Ανώνυμες Εταιρείες ή από
οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό ή άτομο. Ενεργεί πληρωμές με εντάλματα που
προσυπογράφονται από τον Πρόεδρο. Υποβάλλει στη Δ.Ε. σύντομο κατά τρίμηνο ή
όταν ζητηθεί αυτό από την Δ.Ε. έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου του
Παραρτήματος, συντάσσει τον ισολογισμό και τον Γενικό Προϋπολογισμό του
επόμενου χρόνου και τους υποβάλλει για έγκριση στη Δ.Ε. Σαν οικονομική χρονιά
υπολογίζεται η ημερολογιακή χρονιά.
Αναλαμβάνει τις καταθέσεις του παραρτήματος, διαχειρίζεται ποσό ίσο προς
(5.000) πέντε χιλιάδες δρχ. και καταθέτει το υπόλοιπο στο Ταμιευτήριο ή Τράπεζα
στο όνομά του και του Προέδρου.
Ο ταμίας τηρεί ξεχωριστό βιβλίο Ταμείου υπογραμμένο από τον Πρόεδρο και
υποχρεωτικά κάθε δίμηνο ενημερώνει για την οικονομική κατάσταση του
παραρτήματος, το κεντρικό Ταμείο της Ε.Μ.Ε.
Τον Ταμία όταν κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ένα από τα μέλη
της Δ.Ε. οριζόμενο από τη Δ.Ε.
Άρθρο 23. Ο υπεύθυνος βιβλιοθήκης έχει την ευθύνη της κίνησης της
βιβλιοθήκης του παραρτήματος, τηρεί ακριβή κατάλογο των βιβλίων και περιοδικών.
Επίσης τηρεί ξεχωριστό βιβλίο δανεισμού, εφ’ όσον με απόφαση της Δ.Ε. έχει
επιτραπεί ο δανεισμός των βιβλίων στα μέλη του παραρτήματος.
Υποβάλλει στο τέλος του χρόνου έκθεση για την κατάσταση της βιβλιοθήκης
εισηγούμενος μέτρα για βελτίωση της λειτουργίας της, όπως και τον εμπλουτισμό της
με νέα βιβλία και περιοδικά. Εποπτεύει την λειτουργία του αναγνωστηρίου, εκτελεί
τις αποφάσεις της Δ.Ε. που αφορούν τον πλουτισμό της βιβλιοθήκης και επιμελείται
την αλληλογραφία που είναι σχετική με αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.
Άρθρο 24 (α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του
παραρτήματος, αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλει σ’ αυτή και για κάθε
ζήτημα σχετικά με την πραγματοποίηση των σκοπών του παραρτήματος.
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εκλέγονται με
ανάταση των χεριών ο Πρόεδρος και οι δύο γραμματείς της Συνέλευσης.
(β) Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών είναι τακτικές και έκτακτες.
(γ) μια φορά το χρόνο συγκαλείται από την Δ.Ε. η ετήσια τακτική Γενική
Συνέλευση των μελών μέσα τρίμηνο Σεπτεμβρίου Νοεμβρίου.
(δ) Όταν υπάρχει ανάγκη η Δ.Ε. μπορεί να συγκαλέσει έκτακτε Γενική
Συνέλευση των μελών. Έκτακτα η Συνέλευση συγκαλείται επίσης από την Δ.Ε. εφ’
όσον το Ζητήσει το 1/10 τουλάχιστον των μελών και οπωσδήποτε όχι λιγότερο από
20 μέλη που είναι ταμιακά εντάξει με έγγραφη αίτησή τους προς τη Δ.Ε. στην οποία
θα αναφέρεται ο λόγος συζητήσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τα
προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης.
(ε) Η Δ.Ε. είναι υποχρεωμένη στην περίπτωση αυτή να συγκαλέσει την
έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 μέρες από την υποβολή της αίτησης, στην
ημερήσια Διάταξη της οποίας είναι υποχρεωμένη να συμπεριλάβει και τα θέματα για
τα οποία έχει υποβληθεί η αίτηση.
(στ) Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει και για τα
παρακάτω: (1) Εγκρίνει τη χρονιάτικη έκθεση των πεπραγμένων και το Διαχειριστικό
απολογισμό της Δ.Ε. του παραρτήματος. (20) απαλλάσσει τα μέλη της Δ.Ε. από κάθε
ευθύνη. (3) Διαγράφει προσωρινά ή οριστικά μέλη του Παραρτήματος. (4) Παύει
μέλη της Δ.Ε. από τα αξιώματά τους. (5) Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέας
Δ.Ε. σε περίπτωση μομφής προς την προηγούμενη Δ.Ε. (6) Αγοράζει ακίνητα εκποιεί
την κινητή και ακίνητη περιουσία του παραρτήματος. (7) Διαλύει το Παράρτημα. (8)
Αποφασίζει για την αίτηση εγγραφής μέλους σε περίπτωση που Δ.Ε. του
παραρτήματος την έχει απορρίψει.
Άρθρο 25. Δικαίωμα λόγου και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις ΄χουν όλα τα
μέλη του παραρτήματος.
Στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις του παραρτήματος λαμβάνει μέτρα ώστε
στη Γενική Συνέλευση τα μέλη να μπορούν να εκπληρώσουν τις ταμιακές τους
υποχρεώσεις. Η Δ.Ε. του παραρτήματος είναι υποχρεωμένη να απευθύνει την
πρόσκληση για τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις προς το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.
τουλάχιστον 15 μέρες πριν από τη συζήτηση.
Άρθρο 26 (α) Οι προσκλήσεις για την Γενική Συνέλευση γίνονται από τον
Πρόεδρο, υπογράφονται δε και από τον Γενικό Γραμματέα ο οποίος φροντίζει και
αποστέλλονται ταχυδρομικά δε κάθε ένα από τα εγγεγραμμένα μέλη 10 τουλάχιστον
μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί να γίνει η Γενική Συνέλευση.
Η πρόσκληση γράφει με λεπτομέρεια τον τόπο και την ημερομηνία που θα
γίνει η Γενική Συνέλευση καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η πρόσκληση τοιχοκολλείται και στα γραφεία του παραρτήματος. Κατά την
τακτική Γενική Συνέλευση η Δ.Ε. ενημερώνει τα μέλη για τις δραστηριότητές της στο
χρόνο που πέρασε. Κάνει ανάλυση εσόδων και εξόδων. Κάνει εισηγήσεις για την
καλύτερη επίτευξη των στόχων του παραρτήματος.
Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης περιέχονται απαραίτητα: (α) έγκριση της διετούς έκθεσης των
πεπραγμένων της Δ.Ε. που υποβάλλεται, (β) έγκριση του οικονομικού απολογισμού
της Δ.Ε. (γ) απαλλαγή της Δ.Ε. από κάθε ευθύνη, (δ) εκλογή τριμελούς εφορευτικής
επιτροπής που θα κάνει τις αρχαιρεσίες. (ε) εκλογή τριμελούς επιτροπής για την
παραλαβή των ψηφοδελτίων από το ταχυδρομείο (άρθρο 36 (2)). Τα μέλη αυτής της
θεωρούνται και αναπληρωματικά μέλη της τριμελούς εφορευτικής επιτροπής. (στ)
προτάσεις μελών.
Άρθρο 27. Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη είναι σε απαρτία όταν
παρευρίσκονται το ½ + 1 των μελών που είναι ταμιακά εντάξει. Όταν η πρώτη
Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία καλείται νέα Γενική Συνέλευση με τα αυτά
θέματα, μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των 6 ημερών και όχι μεγαλύτερο
των 10 ημερών θεωρείται δε αυτή ότι είναι σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
Αποφάσεις συνέλευσης μελών που πάρθηκαν κατά παράβαση του
καταστατικού της Ε.Μ.Ε. είναι άκυρες.
Άρθρο 28. (1) Κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητιούνται τα θέματα που
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
(2) Η Γενική Συνέλευση μπορεί στην αρχή της συνεδρίασης να αλλάξει τα
θέματα ή την σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
(3) (α) Οι αποφάσεις των συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία των
παρόντων μελών που είναι ταμιακά εντάξει. Ειδικότερα για προσωπικά θέματα
χρειάζεται η πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων που είναι ταμιακά εντάξει.
(β) Για την διάλυση του παραρτήματος χρειάζεται να παρευρίσκονται τα μισά
μέλη και η πλειοψηφία των 3/4 από αυτά που είναι ταμειακά εντάξει.
(4) Αποφάσεις Συνελεύσεων που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή
συλλογικών οργάνων, θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά, εκλογή αντιπροσώπων σε
ένωση, συγχώνευση και ίδρυση ένωσης, προσχώρηση ή αποχώρηση απ’ αυτή,
λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία για να είναι έγκυρες.

VI. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 29. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται κάθε χρόνο για την ανάδειξη νέας
Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 35 του κανονισμού μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία
συνεδρίασης της οικείας ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε μέρα που
καθορίζεται από το Δ.Σ., από 3μελή εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την
Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 30. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμιακά εντάξει μέλη του
παραρτήματος. Ταμιακά εντάξει μέλη θεωρούνται εκείνα που έχουν καταβάλλει τη
συνδρομή της προηγούμενης χρονιάς των αρχαιρεσιών.
Άρθρο 31. (1) Σαν μέλη της Δ.Ε. μπορούν να εκλεγούν μόνο μέλη του
παραρτήματος ταμιακά εντάξει
(2) (α) Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν σαν μέλη της Δ.Ε. ή εποπτικού
συμβουλίου οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας στο παράρτημα μέχρι
την παραμονή της Γ.Σ., το δε παράρτημα υποχρεούται να στείλει κατάλογο των
υποψηφίων μαζί με την προκήρυξη των αρχιαιρεσιών.
(β) Μέσα στις παραπάνω προθεσμίες μπορεί να γίνει πρόταση υποψηφιότητας
ενός μέλους για την εκλογή του σαν συμβούλου του Δ.Σ. από τρία τουλάχιστον
ταμιακά εντάξει μέλη. Ακολουθείται δε η παραπάνω διαδικασία (Άρθρο 39, 2α) εφ’
όσον ο προτεινόμενος δηλώσει έγγραφα στο παράρτημα ότι δέχεται την
υποψηφιότητά του αυτή.
Άρθρο 32. Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως είτε σύμφωνα
με το άρθρο 36 με επιστολή.
Άρθρο 33. Το παράρτημα στέλνει 2 μέρες μετά την ανακήρυξη των
υποψηφίων για την Δ.Ε. σ’ όλα τα μέλη του παραρτήματος, σχετική προκήρυξη
αρχαιρεσιών, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία των αρχαιρεσιών, η ώρα
έναρξης και λήξης καθώς και ο τόπος αυτών. Επίσης στέλνει συγχρόνως:
(α) Ενιαίο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών, που περιέχει κατ’ αλφαβητική σειρά
τα ονόματα όλων των υποψηφίων.
(β) Αδιαφανή φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του παραρτήματος στον
οποίο θα κλειστεί το ψηφοδέλτιο.
(γ) Έντυπο συμμετοχής στην ψηφοφορία. ΤΟ δελτίο αυτό συμπληρώνεται με
το ονοματεπώνυμό του και τα στοιχεία της ταυτότητάς του.
Άρθρο 34. Κάθε ψηφοφόρος τοποθετεί στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και
παράπλευρα στο όνομα των υποψηφίων σταυρό προτιμήσεως.
Μπορούν να ψηφιστούν 7 το πολύ από τους υποψηφίους για το Δ.Σ. και 3 το
πολύ από τους υποψηφίους για το εποπτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 35. (1) Οι Αρχαιρεσίες διενεργούνται ενώπιον της επιτροπής που
ορίστηκε για το σκοπό αυτό, η οποία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή
διεξαγωγή και το αδιάβλητο αυτών. Ειδικότερα:
(α) Παραλαμβάνει την ψηφοδόχο από το παράρτημα, την οποία τοποθετεί σε
κατάλληλη θέση και τη σφραγίζει με ισπανικό κερί.
(β) παραλαμβάνει επίσης πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας από την Δ.Ε.
τις καταστάσεις που έχει συντάξει αυτή, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Τις καταστάσεις αυτές η Εφορευτική Επιτροπή συμπληρώνει κατά την
διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και με τα μέλη που δεν αναγράφονται σ’
αυτές, αλλά προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση των καθυστερούμενων συνδρομών
τους, περιλαμβανομένης και της συνδρομής της χρονιάς των αρχαιρεσιών. Τα μέλη
συμπεριλαμβάνονται μ’ αυτό τον τρόπο έχουν δικαίωμα ψήφου.
(γ) Ειδικά προκειμένου περί μελών, τα οποία στέλνουν μαζί με το ψηφοδέλτιό
τους, είτε με ταχυδρομική επιταγή, τις καθυστερούμενες συνδρομές, η Εφορευτική
Επιτροπή παραδίδει το ποσό που στάλθηκε στον ταμία του παραρτήματος για να
εκδώσει την σχετική ταμιακή απόδειξη, που αποδεικνύει την τακτοποίησή τους σαν
ταμιακά εντάξει μέλη και καταχωρείται εν συνεχεία από την Εφορευτική Επιτροπή
στις σχετικές καταστάσεις.
(2) Η αρχή και το τέλος της ψηφοφορίας έχουν προκαθοριστεί από την Δ.Ε
Σε περίπτωση κατά την οποία στο τέλος της προκαθορισμένης ώρας βρίσκονται
ακόμα στο χώρο της ψηφοφορίας μέλη για να ψηφίσουν, η Εφορευτική Επιτροπή έχει
το δικαίωμα να παρατείνει ανάλογα το χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, ώστε να
μπορέσουν τα μέλη αυτά να ψηφίσουν.
Όσα μέλη προσέρχονται μετά την προκαθορισμένη ώρα λήξης ή μετά την
παράταση, εφ’ όσον δοθεί, δεν δικαιούνται να ψηφίσουν.
(3) Κάθε εκλογές προσέρχεται ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής και μετά
την εξακρίβωση της ταυτότητάς του και τον έλεγχο από τις καταστάσεις ότι έχει
δικαίωμα να ψηφίσει, ρίχνει το φάκελο με κλεισμένο το ψηφοδέλτιό του στην
ψηφοδόχο, αφού πρώτα διαγραφεί από τις καταστάσεις των δικαιουμένων να
ψηφίσουν και αφού αναγραφεί το ονοματεπώνυμό τους από την Εφορευτική
Επιτροπή σε μία κατάσταση με τα ονόματα όσων ψήφισαν.
Άρθρο 36 (1) Όποιος ψηφίζει με επιστολή, κλείνει το ψηφοδέλτιο μέσα στον
αδιαφανή φάκελο χωρίς να γράψει πάνω σ’ αυτόν το ονοματεπώνυμό του ή κάποιαάλλη ένδειξη. Τον φάκελο αυτό τοποθετεί μαζί με το δελτίο συμμετοχής μέσα σ’ ένα
άλλο φάκελο, τον οποίον στέλνει ταχυδρομικά την εξής διεύθυνση:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ —————————-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ)
ΠΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
——————————————-
(2) Οι φάκελοι όσων ψήφισαν με επιστολή παραλαμβάνονται από την
ταχυδρομική υπηρεσία με ειδικό πρωτόκολλο, την 13η ώρα της ημέρας των
αρχαιρεσιών από τριμελή επιτροπή που εκλέγεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση.
Για το σκοπό αυτό η Εφορευτική Επιτροπή εφοδιάζεται από την Δ.Ε. με το
απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης με το οποί έγινε η εκλογή της
επιτροπής.
Οι φάκελοι αυτοί παραδίνονται στην Εφορευτική Επιτροπή πάλι με
πρωτόκολλο.
(3) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ή κατά την διάρκεια αυτής, η Εφορευτική
Επιτροπή αποσφραγίζει κατ’ αρχήν τους εξωτερικούς φακέλους, όσων ψήφισαν με
επιστολή και σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 35 γι’ αυτούς που ψήφισαν
αυτοπροσώπως, ρίχνει μέσα στην ψηφοδόχο τους εσωτερικούς φακέλους.
Άρθρο 37. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας όλων των μελών που βρίσκονται
εκεί κι’ έχουν δικαίωμα ψήφου (καθώς και αυτών που ψήφισαν με επιστολή ) η
Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο των αρχαιρεσιών, στο οποίο
επισυνάπτεται ονομαστικός κατάλογος των μελών που ψήφισαν και ανακηρύσσει
κατά σειρά επιτυχίας, τα μέλη της Δ.Ε. και του εποπτικού συμβουλίου, καταρτίζει δε
συγχρόνως και τον πίνακα επιτυχίας των επιλαχόντων , ανακηρύσσει δε τρία (3)
αναπληρωματικά μέλη για την Δ.Ε. και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη για το
Εποπτικό Συμβούλιο.
Το πρακτικό υπογράφεται απ’ όλα τα μέλη της Επιτροπής, παραδίνεται από
τον Πρόεδρο αυτής στο πλειοψήφησαν μέλος της νέας Δ.Ε.
Άρθρο 38 Σε περίπτωση που μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας που έχει θέση η
Δ.Ε. για την ανακήρυξη των υποψηφίων δεν υπάρχουν το λιγότερο 7 για την Δ.Ε. και
3 για την Ε.Σ υποψηφίων τότε η Δ.Ε. δεν κάνει ανακήρυξη των υποψηφίων, αλλά το
φέρνει σαν θέμα στην αντίστοιχη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει τελικά και
προβαίνει στην διακήρυξη των υποψηφίων για την Δ.Ε. ή το Ε.Σ. όπου υπάρχει το
πρόβλημα.

VII. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 39. (1) Την εποπτεία της Δ.Ε. του παραρτήματος ασκεί πενταμελές
Εποπτικό Συμβούλιο που εκλέγεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο
«VI Αρχαιρεσίες » με μονοετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό
Γραμματέα και ένα μέλος. Η εκλογή γίνεται όπως και για την Δ.Ε. Εκλέγονται 3
τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά.
(2) Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία σε 7 μέρες το
πολύ, ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε. Μέλος που αποχωρεί
για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται από το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό.
(3) Το Ε.Σ συνέρχεται: (α) τακτικά, ύστερα από απόφασή του κάθε τρίμηνο
(β) έκτακτα, όταν υπάρχει ανάγκη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή από
δύο μέλη του.
(4) Το Ε.Σ. εποπτεύει και ελέγχει οικονομικές και διαχειριστικές πράξεις της
Δ.Ε. και επιβλέπει τις ενέργειες και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
(5) Τηρεί βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων και σχετικών εκθέσεων προς την
Γενική Συνέλευση.
(6) Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, γίνεται ανασυγκρότηση σε σώμα του Ε>Σ.
μετά την αναπλήρωσή του.

VIII ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 40. Το παράρτημα δεν διαλύεται παρά μόνον αν παραμείνουν στο
παράρτημα λιγότερα από 10 μέλη, γίνεται σε σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον
κανονισμό και το καταστατικό της Ε.Μ.Ε. διαδικασία.
Σε περίπτωση διάλυσης του παραρτήματος η περιουσία του περιέρχεται στο
κεντρικό Ταμείο της Ε.Μ.Ε.

IX ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 41. (1) Τα μέλη της Δ.Ε. του παραρτήματος μπορούν να παίρνουν
μέρος στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. της Ε.Μ.Ε. ή στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Μ.Ε.
και να εισηγούνται τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που αφορούν τα παραρτήματα ή
την επίτευξη των στόχων της Ε.Μ.Ε. γενικότερα.
(2) Η Δ.Ε. του παραρτήματος μπορεί να προβεί στη σύσταση επιτροπών από
μέλη του ή μελών του παραρτήματος ή μικτών επιτροπών για την εκτέλεση εργασιών
που αναφέρονται στον κύκλο δραστηριοτήτων της.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s